July 23, 2024

Sugeng Mengeti Dinten Dwija Nasional (Taun 2020)

literaturcorner.com Tetembungan iki lumrahe diucapake sapa marang sapa? Banjur sapa kang diarani para dwija kuwi?

Guru (digugu lan ditiru) ! Kira-kira yen tembung ‘guru’ ditegesi kaya mangkono, sarujuk apa ora? Sarujuk lan orane kuwi gumantung manungsane. Anane teges kaya mangkono ora liya amarga guru kuwi minangka salah sawijine pawongan kang tugase menehi elmu marang para siswane. Guru tumrap siswa yaiku tuladha. Sakabehing tumindhake guru bakal ditiru dening siswane. Mula, minangka guru kepriye bisane dadi tuladha kang becik tumrap siswane. Satengahing siswa, guru kang nduweni elmu lan keahlian kudu bisa ngajak siswane supaya trampil anggone sinau. Mula guru kudu pinter mangun swasana pasinaonan kang aktif kanthi cara kang kreatif. Yen wis kelakon guru bisa dadi tuladha sing becik lan bisa mangun karsa, ana mburine siswa, guru ora langsung ngeculke. Guru tetep nuntun siswane supaya ora salah anggone tumindhak. Kayata unen-unen saka Ki Hajar Dewantara ing ngisor iki:

“Ing Ngarsa Sung Tuladha
Ing Madya Mangun Karsa
Tutwuri Handayani”

Saka unen-unen kasebut, mula gumun yen isih ana manungsa kang nduweni pamikiran yen dadi guru kuwi gampang. Anggone guru nularake elmune kuwi ora mung saderma nggugurake kuwajiban, nanging saliyane kuwi guru uga nduweni tanggungjawab kepriye supaya elmu kang ditularake mau bisa ditampa lan ditrapake dening siswane. Ing donyane pendhidhikan, guru minangka fasilitator ora kena nduweni sikap otoriter. Slaras karo tujuwan pendhidhikan kang dijlentrehake sajrone kurikulum yaiku ngemot aspek afektif, kognitif, lan psikomotor. Miturut Gunawan (sajrone Nursalim, dkk, 2017) ngandharake yen ta guru bisa mangerteni siswane kanthi sekabehing kemampuan lan kelemahane, nduweni pepinginan mbantu siswa nyempurnakake apa kang prelu disempurnakake, kayata mbantu siswa nemokake tujuwan urip kang slaras karo dhiri pribadhine siswa. Mula saka kuwi, guru ing kene nduweni peran kang wigati kanggo mbentuk karakter siswa.

Ngepasi Pengetan Dinten Dwija Nasional menika, kagem sedaya guru kemawon mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan, karaharjan, ugi kawilujengan anggenipun ngayahi jejibahan nggulawentah dhumateng para generasi mudha penerus bangsa Indonesia.
.
.

Baca Juga :Pungkasane Tresna

Dening: Ega Trisnawati
(Mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah; Universitas Negeri Surabaya)